• လက်ရှိ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ
  • အစိုးရဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ – လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
  • အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် စီမံကိန်းများ မှတ်တမ်း
  • စီမံကိန်း မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ
  • ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုများ – မြန်မာနိုင်ငံ အထူးပညာရေးအသင်း၊ အမျိုးသားပညာရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ကော်မတီ၊ မြန်မာ စီဘီအာရ်ကွန်ရက်၊ မြန်မာနိုင်ငံ မသန်စွမ်းသူများ အသင်းချုပ်
  • မြေပုံ၊ ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသော နေရာများ