• စေတနာ့ဝန်ထမ်းအနေဖြင့် ပါဝင်ခြင်း
  • စီမံကိန်းများအတွက် ရံပုံငွေလျှောက်ထားခြင်း
  • နည်းပညာပံ့ပိုးမှု
  • Little Angle sponsor
  • အထွေထွေ ပံ့ပိုးမှုပေးခြင်း
  • အထွေထွေ ပံ့ပိုးမှုပေးခြင်း
  • Extra miles